Устав организации "Молодые регионы"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МОЛОДІ РЕГІОНИ» (далі - МР) є місцевим осередком (регіональною організацією) ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МОЛОДІ РЕГІОНИ" (далі - МР), створеною для здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів.
1.2. МР створена та діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
1.3. МР здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством, Статутом ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МОЛОДІ РЕГІОНИ" і цим Положенням.
1.4. Діяльність МР поширюється на територію Луганської області.
1.5. МР не має за мету одержання прибутку від своєї діяльності.
1.6.    Повна назва організації українською мовою:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МОЛОДІ РЕГІОНИ»
         Скорочена назва організації українською мовою: ГО ЛООВМГО "МР"
1.7.    Місцезнаходження керівних органів:      м. Луганськ, вул. К. Маркса, 7

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС

2.1.    МР є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має
самостійний баланс, відокремлене майно, всі не заборонені законом види рахунків в
установах банків, штампи і печатки встановленого зразка. Емблема, символіка та інша
атрибутика затверджується Правлінням і реєструється у встановленому законом порядку.
2.2.    МР має право:
-    укладати угоди для виконання статутних завдань;
-    вступати в різні національні та міжнародні неурядові організації, діяльність яких відповідає його завданням і не суперечить законодавству України;
може бути власником та набувати у власність необхідне для виконання своїх завдань рухоме і нерухоме майно;
виступати як позивач і відповідач у суді, господарському суді, представляти і захищати інтереси своїх членів у державних та громадських органах.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МР

3.1.    Основна мета МР — здійснення діяльності, спрямованої на
задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних,
національно-культурних та інших інтересів своїх членів.
3.2.    Основними завданнями МР є:
сприяння формуванню та реалізації державної молодіжної політики, розробці цільових молодіжних програм;
сприяння у забезпеченні рівних можливостей самореалізації молоді України;
представлення й захист законних інтересів своїх членів у державних та громадських органах;
поширення ідей та поглядів МР;


 
3.3.  Для виконання своїх завдань МР, в установленому порядку:
-    бере участь у поширенні своїх поглядів через електронні засоби масової інформації та пресу;                  
-    бере участь у конгресах, конференціях, семінарах, оздоровчих таборах, фестивалях, концертах, зустрічах молоді;
-    проводить благодійні акції та заходи;
-    забезпечувати залучення нових членів та постійне збільшення кількості діючих членів МР;
-    бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації ті ін.);
-    отримує від органів влади, управління та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
-    сприяє в організації для членів МР поїздок по Україні та за кордон з метою обміну досвідом роботи наукових спілок, навчання, стажування, туризму, відпочинку, лікування тощо;
-    засновує засоби масової інформації;
-    бере участь у створенні підприємств, організацій та установ у порядку, встановленому законодавством України.

4. ЧЛЕНСТВО У МР

4.1.    Членом МР може бути кожен громадянин України віком від 14 до
35 років, який визнає Статут ВМГО «МР», Положення МР, та не є членом політичної партії, крім Партії регіонів.
Особи старшого віку можуть бути членами МР за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує 10 відсотків загальної кількості членів МР.
Прийом у члени МР здійснюється за письмовою заявою кандидата Правлінням районного осередку МР простою більшістю голосів.
4.2. Вибуття із членів МР здійснюється за особистою письмовою заявою члена організації.
4.3. Рішення про виключення з членів МР приймає Правління МР або правління місцевого осередку.  Підставою для виключення з членів МР є:
- невиконання обов'язків, згідно даного Положення та Статуту ВМГО «МР»;
- вчинки, спрямовані на заподіяння шкоди МР чи її дискредитації.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГО ЛООВМГО МР
5.1. Права та обов'язки членів МР реалізуються в порядку, визначеному цим Положенням та Статутом ВМГО «МР».
5.2. Член МР має право:
                       - обирати і бути обраним до всіх органів МР;
                       - мати інформацію про діяльність МР;
             - брати участь в обговоренні питань, що стосуються діяльності МР;
             - виступати з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності МР;
             - звертатися до керівництва МР з будь-яких питань діяльності організації;
                       - брати участь у заходах, що проводяться в МР;
                       - вільно виходити з членів МР.
5.3.    Член МР зобов' язаний:
- дотримуватися організаційної дисципліни;
- виконувати рішення керівних органів МР та органів ВМГО «МР»;
- брати активну участь у діяльності МР;
- не допускати дій, що перешкоджають реалізації діяльності МР;     
- дбати про зміцнення авторитету МР;
- своєчасно сплачувати членські внески.

6. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ГО ЛООВМГО МР
6.1. Структуру МР складають місцеві організації (далі - осередки) (районні, міські , районні в містах, первинні осередки).
6.2. Осередки діють на підставі Статуту ВМГО МР та своїх положень, які приймають їх вищі керівні органи, та затверджує Правління МР.
6.3. Осередки:

самостійно вирішують всі питання внутрішнього життя, окрім тих, що віднесені    до компетенції вищих органів МР та ВМГО МР;
обирають делегатів на Конференцію МР (норми представництва встановлює Правління МР).
6.4.    Осередки утворюються на установчих зборах і набувають свого статусу після
їх визнання Правлінням МР.
Осередки у своїй діяльності керуються Статутом ВМГО «МР», цим Положенням, своїми положеннями, які приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються Правлінням МР
6.5. Для набуття прав юридичної особи Осередки повинні зареєструватися в установленому законом порядку. Осередки без прав юридичної особи повинні легалізуватися шляхом повідомлення про заснування відповідно до чинного законодавства.
6.6. Вищим органом МР є Конференція, яка скликається Правлінням не рідше одного разу на один календарний рік. Норми представництва вирішує Правління МР. Позачергова Конференція може бути скликана за вимогою Правління МР або на вимогу не менше половини членів МР.

6.6.1. Конференція є правомочна при наявності не менш 2/3 обраних делегатів.
6.6.2. Конференція може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності . До виключної компетенції Конференції належать:                                   
- визначення програми діяльності та завдань МР, які не суперечать вимогам Статуту ВМГО «МР»;
-прийняття Положення МР змін та доповнень, з подальшим затвердженням його Правлінням ВМГО «МР»;                                                                
             - обрання Правління, Голови МР, Контрольно-ревізійної комісії терміном на 4 роки;
             - з подання Голови МР обирає та переобирає Першого заступника Голови МР та заступників     Голови МР;
    -  обрання складу Координаційної Ради;
              - заслуховування та затвердження звітів Координаційної Ради та Контрольно-ревізійної   комісії;
    - реалізація права власності на майно та кошти МР;
              - прийняття рішення про реорганізацію МР;
              - прийняття рішення про припинення діяльності МР.
6.6.3. Процедура голосування по всім питанням визначається Конференцією. Термін повноваження обраних осіб продовжується до обрання нових осіб на дані посади або до ліквідації цих посад після внесення змін до Положення.
            Рішення про прийняття, внесення змін до Положення, про реорганізацію або розпуск МР приймаються 2/3 голосів від числа зареєстрованих делегатів Конференції.
            Всі  інші  рішення  приймаються  простою   більшістю  голосів   від  кількості  делегатів, зареєстрованих на Конференцію, крім випадків, коли сама Конференція визначить іншу процедуру.
6.7.    Керівним органом МР між Конференціями є Координаційна Рада МР, яка обирається строком на 4 роки. Координаційна Рада збирається не рідше
одного разу на рік і правочинна при наявності не менше 2/3 її складу.
6.7.1.    Координаційна Рада МР складається з голови МР,
Першого заступника голови, заступників голови, членів Правління та голів осередків МР.
6.7.2. Координаційна Рада розробляє та координує основні напрямки діяльності МР, заслуховує звіти Правління, визначає порядок сплати та розмір членських внесків, затверджує бюджет МР.
6.7.3. Рішення Координаційної Ради є правочинним, якщо за нього проголосувало 2/3 від загальної кількості присутніх на засіданні членів Координаційної Ради.
6.8.    Діючим керівним органом між засіданнями Координаційної Ради є Правління. До
складу Правління входять Голова МР, заступники голови МР, а також
інші члени МР, обрані на Конференції до складу Правління.
6.8.1.    Засідання Правління скликаються Головою МР не рідше, ніж один раз
на 3 місяці і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Правління.
6.8.2.    Правління:
- організовує виконання рішень Конференції та Координаційної Ради;
- затверджує положення осередків;
- затверджує зразки бланків, форми одягу, інших реквізитів, а також символіку МР;
- контролює діяльність Секретаріату;                     - вирішує поточні організаційні питання;
- має право ініціювати звітні та звітно-виборчі збори в осередках МР;           - забезпечує фінансово-господарську діяльність;
- в межах, визначених Координаційною Радою, здійснює повноваження останньої;
                   - висуває пропозиції Правлінню ВМГО «МР» про припинення діяльності осередків,
                   - має право припинити членство чи виключити з організації будь-якого члена МР, крім Голови та Першого заступника голови МР.
 6.8.3. Рішення Правління є правочинним, якщо за нього проголосувало не менш ніж половина від   загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління.
 6.8.4. До складу Правління входять: Голова МР, Перший заступник Голови МР та заступники голови МР, які входять до його складу за посадою, інші члени МР персонально обрані  Конференцією.
       6.9.    У період між Конференціями, засіданнями Координаційної Ради та Правління,
 поточною діяльністю МР керує її Голова.
       6.9.1. Голова МР:
              -   робить заяви від імені МР;
              - між засіданнями Координаційної Ради МР, через голів осередків керує всією діяльністю МР;
              - головує на Конференції МР та засіданнях Координаційної Ради та Правління;
              -   організовує роботу Правління;
              -   здійснює безпосереднє керівництво МР;
              -   має право підпису документів від імені МР;
              -   здійснює оперативне управління майном і коштами МР за рішенням конференції;
              -   відкриває та закриває рахунки в установах банків, укладає договори та угоди;
              -   несе відповідальність за фінансову звітність організації;
              - вносить пропозиції щодо кандидатури Першого заступника голови .
6.10. Голова та його заступники обираються більшістю голосів, присутніх на Конференції МР строком на 4 роки.
6.11. Перший заступник Голови МР:

керує Секретаріатом МР;
за дорученням Голови МР представляє МР у зовнішніх відносинах та робить заяви від імені МР;
-   у разі відсутності Голови МР головує на Конференції МР та засіданнях Координаційної Ради та Правління;
-  вносить пропозиції щодо кандидатур заступників Голови МР з організаційних питань та питань ідеології;
-  за дорученням Голови МР здійснює керівництво організацією;
                    -  за дорученням Голови МР має право підпису документів від імені МР;    
- безпосередньо контролює роботу осередків;           
- відповідальний за сплату членських внесків.
 6.12.    Заступник Голови МР з організаційних питань:
             - курирує роботу секретаріату;
             - організовує виконання рішень Голови та Правління МР;
             - консультує осередки з питань функціонування організації;
             - відповідальний за збільшення чисельності організації.
 6.13.    Заступник Голови з питань ідеології:
             - координує роботу по створенню стратегії діяльності МР;
             - розробляє   та   втілює   матеріали   та  заходи   агітаційного   характеру   по    популяризації МР;
             - активно співпрацює з науково-дослідними установами, громадськими організаціями з     метою обміну досвідом і отримання аналітичної інформації;
             - розробляє програмові положення МР та методичні рекомендації для осередків;
             - формує та реалізує план висвітлення діяльності МР в засобах масової інформації.
6.14. Заступники Голови МР з організаційних питань та питань ідеології репрезентують МР у взаємовідносинах з громадськістю, за дорученням Голови та Першого заступника Голови виконують частину його обов'язків.
6.15. Заступники Голови МР обираються більшістю голосів Конференції МР.
6.16. Виконавчим органом МР є Секретаріат. Функції Секретаріату здійснюється відповідно до положення, затвердженого Правлінням МР.
6.17. З метою перевірки фінансово-господарської діяльності МР створюється Контрольно-ревізійна комісія. Контрольно-ревізійна комісія контролює виконання Положення МР, рішень Координаційної Ради та Конференції, а також перевіряє використання коштів з бюджету МР. Діяльність Контрольно-ревізійної комісії здійснюється відповідно до Положення, затвердженого Правлінням МР.

7. КОШТИ ТА МАЙНО МР

         7.1. МР може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї діяльності.
         7.2. МР набуває права власності на кошти та інше майно, передане його засновниками, членами  або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
        7.3. Кошти ГО ЛООВМГО МР формуються за рахунок:
         - коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань ;
         - пасивних доходів;
         - коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень чинного законодавства;
         - дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів  або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.
        7.4.Призначення джерел, утворення та порядок використання коштів визначаються  Конференцією МР.
        7.5.Бюджет МР щорічно затверджує Конференція МР. Поточні фінансові справи координує Голова МР і Перший заступник голови МР.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

        8.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням Конференції у порядку, визначеному цим Положенням, зміни підлягають затвердженню рішенням Правління ВМГО «МР».
        8.2. Зміни та доповнення до Положення підлягають обов’язковій реєстрації у реєструючи органах.

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МР

        9.1. Діяльність МР може бути припинена Конференцією у порядку, встановленому цим Положенням або за рішенням судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.
        9.2. Якщо рішення про припинення діяльності МР прийняте на Конференції, всі питання про використання майна та коштів МР вирішуються Конференцією та обраною  нею Ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.
        9.3. Якщо рішення про припинення діяльності МР прийняте у судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з припиненням її діяльності, вирішуються в межах чинного законодавства, відповідно до рішення суду.
        9.4.У разі ліквідації МР її активи повинні  бути передані одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене чинним законодавством.
        9.5. Реорганізація МР здійснюється згідно з рішенням Конференції, 2/3 голосів присутніх делегатів. При цьому вся сукупність прав та обов'язків, що належали МР, переходять до її правонаступників.
        9.6.Після прийняття Конференцією рішення про припинення діяльності МР припиняється діяльність усіх її осередків.


 

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Форум депутатов советов всех уровней и общественности Луганской области


70-летие освобождения Луганской области от фашистских захватчиков


Луганщина отметила свое 75-летие и День независимости


XXI отчетно-выборная конференция Луганской областной организации ПАРТИИ РЕГИОНОВ

 

Архив новостей

Июль 2014 (1)
Июнь 2014 (19)
Май 2014 (165)
Апрель 2014 (215)
Март 2014 (258)
Февраль 2014 (334)

Главное / Статьи / Новости / Прямая речь / Тема дня
Знай наших
/ Видео / Фотогалерея / Новости городов и районов
Молодые регионы
 

Copyright © 1999—2015 Луганская областная организация Партии регионов
Использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии размещения ссылки на сайт ЛОО Партии регионов

  91055, г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7
Телефон: (0642) 34-56-76